Полиуретанови Панели

 ROOF PUR PANELS

 • The PSR1000 is a roof covering system. It consists of two steel plates and a polyurethane foam core. The PSR1000 roof system provides easy and fast installation, high thermal insulation and waterproofing.
 • PSR1000 roof panels can be combined with dual layer translucent polyester panels that provide natural lighting in the area covered, contributing significantly to energy savings.
 • The panels are mainly produced with galvanized and pre-painted steel sheets. Production with aluminum sheets and stainless steel is possible upon request.
 • Available lengths from 0.5 to 16 meters. For longer lengths please contact us.
 • The PSR1000 roof covering system can be used in numerous applications such as roofs of metal buildings, canopies, parking lots, sports facilities, bungalows, mobile homes and many other constructions.
 • ​The roof panels can also (under certain conditions) be installed in buildings with special architectural requirements such as curved roofs.
 • ​Roof panels are also available in PIR core fire resistant up to 30min.

FACADE PUR PANELS

 • PSCW1000 wall cladding system is a structural element for the side (wall) coverage of buildings. It is composed of two steel sheets separated by a core of polyurethane foam. The PSCW1000 system is easy and fast to install and offers high thermal and water insulation.
 • The PSCW1000 wall panels are available with insulation thickness from 30mm to 100mm and in 6 different designs which may be combined to offer a superior aesthetic and functional walling result.
 • All insulation thicknesses are available with concealed fixation (the screw is not visible) at no extra charge.
 • While panels are usually produced with pre-painted galvanized steel sheets they can also be produced using aluminium or stainless steel sheets. For special requests please contact us.
 • Panels are available in lengths from 0,50 to 15 meters. Longer lengths may be considered upon request.
 • The PSCW1000 wall cladding system can be used in numerous applications such metal buildings, sports facilities, partitions, food processing areas, bungalows, mobile homes and many other constructions.
 • ​Roof panels are also available in PIR core fire resistant up to 30min.

FRIGO PANELS

 • PSF1000 frigo panels are structural elements for construction of refrigeration units as well food processing and production areas. Each panel is composed of two steel sheets separated by a core of polyurethane foam.
 • Easy and rapid installation combined with excellent fastening between panels make the PSF1000 system an ideal solution for all industrial refrigeration applications.
 • The PSF1000 frigo panels are available with insulation thickness from 80mm to 200mm. PIR composition is available for 80mm, 100mm and 120mm. Concealed fastening, where the fastening screws are not visible, is additionally available in 80mm and 100mm panels at no extra charge.
 • While panels are usually produced with pre-painted galvanized steel sheets they can also be produced using aluminium or stainless steel sheets. For special requests please contact us.
 • Panels are available in lengths from 0,50 to 15 meters. Greater lengths may be considered upon request.

ПОКРИВНИ ПОЛИУРЕТАНОВИ ПАНЕЛИ  • PSR1000 е покривна система. Състои се от две стоманени листа и сърцевина от полиуретанова пяна. Покривната система PSR1000 осигурява лесен и бърз монтаж, висока топлоизолация и хидроизолация.
 • Покривните панели PSR1000 могат да бъдат комбинирани с двуслойни полупрозрачни полиестерни панели, които осигуряват естествено осветление в покрития район, като допринасят значително за енергийна ефективност.
 • Панелите се произвеждат основно от поцинковани и предварително боядисани стоманени листове. Производството с алуминиеви листове и неръждаема стомана е възможно при поискване.
 • Налични дължини от 0,5 до 16 метра. За по-дълги дължини се свържете с нас.
 • Системата за покривни покрития PSR1000 може да се използва в множество приложения, като покриви на метални сгради, навеси, паркинги, спортни съоръжения, бунгала, мобилни къщи и много други конструкции.
 • ​Покривните панели могат също (при определени условия) да бъдат монтирани в сгради със специални архитектурни изисквания, като извити покриви.
 • Покривните панели също се предлагат с PIR пяна с огнеупорност от 30мин.

  ФАСАДНИ ПОЛИУРЕТАНОВИ ПАНЕЛИ

  • Системата за стенни облицовки PSCW1000 е конструктивен елемент за страничното покритие на сградите. Състои се от два стоманени листа, разделени от сърцевина от полиуретанова пяна. Системата PSCW1000 се инсталира лесно и бързо и предлага висока топло- и водоизолация.
 • Стенните панели PSCW1000 се предлагат с дебелина на изолацията от 30 мм до 100 мм и в 6 различни дизайна, които могат да бъдат комбинирани, за да предложат изключителен естетически и функционален резултат на фасадата.
 • Всички дебелини на изолацията се предлагат със скрита фиксация (винтът не се вижда) без допълнително заплащане.
 • Докато панелите обикновено се произвеждат с предварително боядисани поцинковани стоманени листове, те също могат да бъдат произведени с помощта на алуминиеви или неръждаеми листове. За специални заявки се свържете с нас.
 • Панелите се предлагат с дължина от 0,50 до 15 метра. По-дълги дължини могат да се разглеждат при поискване.
 • Системата за стенни облицовки PSCW1000 може да се използва в многобройни приложения като метални сгради, спортни съоръжения, прегради, зони за преработка на храни, бунгала, подвижни къщи и много други конструкции.
 • ​Стенните панели също се предлагат с PIR пяна с огнеупорност от 30мин.

  ХЛАДИЛНИ ПОЛИУРЕТАНОВИ ПАНЕЛИ  • Фриго панелите PSF1000 са конструктивни елементи за изграждане на хладилни агрегати, както и за производствени помещения. Всеки панел се състои от две стоманени листа, разделени от сърцевина от полиуретанова пяна.
  • Лесният и бърз монтаж, съчетан с отлично закрепване между панелите, правят системата PSF1000 идеалното решение за всички промишлени хладилни приложения.
  • Панелите за фриго PSF1000 се предлагат с дебелина на изолацията от 80 до 200 мм. PIR съставът е наличен за 80mm, 100mm и 120mm. Скритото закрепване, при което винтовете за закрепване не се виждат, се доставя допълнително в 80mm и 100mm панели без допълнително заплащане.
  • Докато панелите обикновено се произвеждат с предварително боядисани поцинковани стоманени листове, те също могат да бъдат произведени с помощта на алуминиеви или неръждаеми листове. За специални заявки се свържете с нас.
  • Панелите се предлагат с дължина от 0,50 до 15 метра. По-голяма дължина може да се разглежда при поискване.

📋PANELCO DETAILS